Leveringsvoorwaarden Find Your Flex Force (FYFF)

ingaande april  2018

Vastgesteld door Find Your Flex Force B.V.  

gevestigd te Vinkeveen hierna te noemen FYFF.

 1.     Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Voorwaarden de volgende definities:

 • FYFF: FYFF B.V., die als leverancier en netwerkmoderator optreedt;
 • Gebruiker en FYFF deelnemer: een rechtspersoon die een Overeenkomst met FYFF is aangegaan voor het gebruik van het FYFF platform.
 • Medewerker: een werknemer van Gebruiker of FYFF, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker dan wel FYFF;
 • Overeenkomst de overeenkomst tussen FYFF en Gebruiker voor het gebruik van FYFF.
 • Voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden FYFF.
 1.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, waarbij FYFF aan Gebruiker toegang verstrekt tot het FYFF platform als FYFF deelnemer.

2.2   FYFF is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. FYFF zal gebruiker zoveel mogelijk twee maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen.

 1.  Toetreding en gebruiksrecht

3.1   FYFF verleent Gebruiker het recht om het FYFF platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken.

3.2   Gebruiker zal het FYFF platform slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden.

3.3  Gebruiker mag niet toestaan dat het FYFF platform wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Gebruiker en haar Medewerkers.

3.4  De bepalingen in dit artikel gelden op straffe van verbeurte van een dadelijk en ineens opeisbare boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van gebruiker tot betaling van de volledige schadevergoeding, indien de schade meer dan eerdergenoemd bedrag mocht belopen.

3.5  FYFF is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in het FYFF platform. FYFF zal Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van het FYFF platform, een en ander naar oordeel van FYFF.

 1.  Duur en einde Overeenkomst

4.1   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele periode dat Gebruiker gebruikt maakt van het FYFF platform en wordt voortgezet tot één van beide partijen de Overeenkomst opzegt.

4.2  Gebruiker zal na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot het FYFF platform en zijn gegevens.

4.3  FYFF is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Gebruiker aan FYFF meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat FYFF uit de omstandigheden moet afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat Gebruiker zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de Gebruiker geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

 1.  Betaling en kosten

5.1   Indien Gebruiker als “FYFF deelnemer” gekwalificeerd staat,  zullen Gebruiker en FYFF een “Overeenkomst deelnemer FYFF” afsluiten, waarvan deze leveringsvoorwaarden deel uit maken en waarbij de bedoelde overeenkomst de betalingsafspraken en kosten benoemd.

 1.  Verplichtingen FYFF

6.1  FYFF staat ervoor in dat de gegevens die Gebruiker middels het FYFF platform heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.

6.2   FYFF onthoudt zich van het inzien van de gegevens die Gebruiker middels het FYFF platform bij FYFF heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij FYFF hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

6.3   FYFF verklaart dat de geüploade CV’s, na het verwijderen door Gebruiker of na verlopen van de houdbaarheidsdatum, definitief verwijdert worden uit het platform en database van FYFF.

 1.  Verplichtingen Gebruiker

7.1   Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de logingegevens. Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn logingegevens.

7.2  Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan FYFF bij het gebruik van het FYFF platform en/of Website, een en ander naar het oordeel van FYFF. Het is Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van FYFF.

7.3   Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels het FYFF platform bij FYFF heeft geplaatst.

7.4  Indien Gebruiker zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden niet nakomt, is FYFF gerechtigd om de toegang voor Gebruiker tot het FYFF platform tijdelijk te blokkeren zonder voorafgaande aankondiging. Hierbij blijft de Overeenkomst tussen FYFF en Gebruiker van kracht.

 1.   Gegevens

8.1  De gegevens die Gebruiker middels het FYFF platform heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van FYFF staat.

8.2  Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

8.3  Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op FYFF rust de GDPR wettelijke bewaartermijn voor de door Gebruiker ingevoerde gegevens.

8.4  Na beëindiging van de Overeenkomst wordt door FYFF de via het FYFF platform ingevoerde gegevens direct en definitief verwijdert zonder hieraan voorafgaand Gebruiker te informeren. Alsdan kan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.

8.5  FYFF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingevoerde gegevens door Gebruiker.

8.6  FYFF is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juridische aspecten die de door Gebruiker ingevoerde gegevens met zich mee brengt.

 1.  Beschikbaarheid FYFF platform

9.1  FYFF spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het FYFF platform.

9.2  FYFF is gerechtigd na voorafgaande bekendmaking de toegang tot het FYFF platform en/of Website tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Gebruiker jegens FYFF met zich meebrengt. FYFF spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Gebruiker tijdig te informeren.

 1.  Intellectuele eigendomsrechten

10.1   Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het FYFF platform en/of Website, zijn het exclusieve eigendom van FYFF of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Gebruiker.

 1.  Aansprakelijkheid

11.1  Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van FYFF uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is FYFF slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

11.2  FYFF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien FYFF in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.3  FYFF is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van het FYFF platform en/of Website.

11.4  FYFF is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Gebruiker of van derden, van het platform van Gebruiker, FYFF of derden, of van internetverbindingen van Gebruiker, FYFF of derden.

11.5  FYFF is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker verband houdende met samenwerkingen die zijn ontstaan met andere Gebruikers, door of via FYFF.

11.6  Voor zover FYFF geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Gebruiker gefactureerde bedragen, verminderd met creditering door FYFF aan Gebruiker in die periode. Voor zover FYFF ook geen aanspraak kan maken op de in 11.6 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van FYFF in ieder geval beperkt is tot een bedrag van 50 % van alle in de zes maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Gebruiker gefactureerde bedragen, met een maximum van EUR 1000,-.

11.7  Gebruiker erkent en aanvaardt dat het FYFF platform nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

11.8  Gebruiker vrijwaart FYFF voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij Gebruiker deze aanspraken jegens FYFF met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Gebruiker de schade zelf zou hebben geleden.

11.9  De aansprakelijkheid van FYFF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Gebruiker ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker FYFF onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en FYFF na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FYFF in staat is adequaat te reageren.

11.10   Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Gebruiker nalaat FYFF zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

 1.  Privacy

12.1  Voor zover Gebruiker met gebruikmaking van het FYFF platform persoonsgegevens verwerkt is Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. FYFF zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Gebruiker en overeenkomstig de instructies van Gebruiker.

12.2  Gebruiker vrijwaart FYFF voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen FYFF en Gebruiker en/of de door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens FYFF mochten worden ingesteld wegens een niet aan FYFF toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 1.  Gedragscode omtrent de kwaliteit van kandidaten

13.1  FYFF deelnemers dienen alleen ingeschreven eigen kandidaten op het FYFF platform en geen kandidaten van andere bedrijven, bureaus of dienstverleners zonder toestemming van deze bedrijven te plaatsten.

 1.  Toepasselijk recht en geschillen

14.1  Op offertes en overeenkomsten tussen FYFF en Gebruiker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2  Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Den Haag voorgelegd.

 1. GDPR/AVG & Privacy wet

15.1  FYFF is niet in bezit van persoonsgegevens, mailadressen, telefoongegevens, adresgegevens van kandidaten. Ook worden deze niet gepubliceerd op de website www.fyff.nl. Hiermee voldoen wij volledig aan de toetsing van GDPR/AVG wetgeving van 25 mei 2018. FYFF maakt gebruik van Bullhorn software om CV’s te scannen. Bullhorn heeft een protocol opgesteld over de GDPR/AVG wetgeving: https://www.bullhorn.com/nl/gdpr-verbintenis-verklaring/